Välkommen till Uddevalla Konstförening!

Avslutad konsthistoriakurs

Under tre terminer har ett drygt 30-tal medlemmar deltagit i en kurs om ”internationell bildkonst”.
Kursen har bestått av inspelade föreläsningar på högskolenivå och sträckt sig från cirka 3000 år f K och fram till våra dagar. Den tidiga konsten hade som fokus religiösa motiv eller visade vardagsliv eller krig. Vi har lärt oss skillnaden mellan hur romare och greker utformade sina statyer och hela utvecklingen med bland annat renässansen barockens stora målare och fram till våra dagars samtidskonst. Att förstå symboliken i bilderna, hur personer placeras och hur konstnärern låter ljuset falla bidrar till en fördjupad förståelse. Så en stor behållning med kursen har blivit möjligheten att få ut så mycket mer av varje bild eller målning som vi hädanefter ser.

Större delen av föreläsningarna har hållits av Jan O Karlsson från Gävle Högskola. Intresset är stort för fortsatta kurser och till hösten kommer vi i samarbete med Sensus att dels ha ”svensk bildkonst” där Jan O Karlsson är föreläsare, dels ”kvinnor i konsthistorien” där konstvetare Helen Warpe från Uppsala föreläser. Mer information om detta kommer i höstprogrammet.

/Christina Gustafsson

 

20170509_180042

Konstkonsult, fil. dr Maria Carlgren, gästade Uddevalla Konstförening i veckan. Temat för föredraget var “Vad är grejen med samtidskonst” och åhörarna fick med både ord och bild veta vad som kännetecknar samtidskonst i både då- och nutid. Framför allt är samtidskonstens tanke att väcka diskussion om sådant vi måste prata om. T ex Makode Lindes tårtkonstverk, Painful cake, som jämrade sig när ministern skar i den och som gav upphov till diskussion och debatt om fördomar och rasism.
I samtidskonst är innehållet viktigare än form och konsten ska säga något väsentligt om vår tid och tillståndet i världen. Samtidskonst kan vara en process, ett projekt, en händelse eller en företeelse som kan påverka någons liv på riktigt.
Maria Carlgrens föredrag gjorde att förståelsen och nyfikenheten på samtidskonst väcktes hos de närvarande.

Christina Gustafsson

 

Skulpturvandring i Uddevalla  4 oktober 2016

Skulpturvandring i Uddevalla 4 oktober 2016

Ända sedan starten 1929 har syftet varit att öka intresset för bildkonst genom föredrag och utställningar. Konstföreningens största åtagande är Bohussalongen i samarbete med Bohusläns museum, och därutöver bidrar både lokala och långväga föreläsare med sina kunskaper för att stimulera och glädja konstintresserade i Uddevalla med omnejd. Vi köper in bra konst för utlottning bland våra medlemmar.
Hur blir man medlem?

Man blir medlem i Uddevalla Konstförening genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5711-9976. Medlemsavgiften är 200 kronor och tillkommande familjemedlem/studerande betalar 100 kronor per år. Du som vill veta mer om vår verksamhet kontaktar vår ordförande Britta Söderlund eller Christina Gustafsson.

De inspelade föreläsningarna i konsthistoria fortsätter under våren 2017. Se aktuellt program.

Vinnare i konstlotteriet 2016
Karin Johansson
Mats Nilsson
Carl-Ewert Brorsson
Mona Olsson
Ann-Marie Andersson
Lisa Kylin
Eira Kylin
Gunilla Olovsson
Mats Andersson
Christer Johansson
Kenneth Hammarstedt
Claes-Göran Lundquist
Aina Williamsson
Mats Ramare
Ulla Dahlberg
Erik Berglund
Aino Bruneståhl
Marjatta Wallenius Heneborn
Birgitta Ödesjö Haglund
Sven Åke Jensen

Dessutom utdelades 14 närvarovinster.